سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۹ تا ۸ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهرکرددر شهر شهرکرد برگزار میگردد محورهای کنفرانس: مکانیک سیالات ترمودینامیک انتقال حرارت و جرم انرژی و محیط زیست بیومکانیک، میکرونانومکانیک مکانیک جامدات دینامیک ارتعاشات و کنترل ساخت و تولید
بیشتر