کتاب مهندسی منابع آب

کتاب مهندسی منابع آب نوشته پروفسور Lary w.Mays استاد گروه محیط زیست دانشگاه ایالتی آریزونا آمریکا است که بعنوان یکی از رفرنس های معتبر در مهندسی آب است .این کتاب در 890 صفحه در سال 2010 توسط انتشارات John Wiley & Sons منتشر شد .سرفصل های این کتاب بشرح زیر است: فصل اول – مقدمه فصل دوم – پایداری منابع آب فصل سوم – فرآیندهای هیدرولیکی: جریان و نیروهای هیدرواستاتیکی فصل چهارم – فرآیندهای هیدرولیکی: جریان در مجاری تحت فشار فصل پنجم – فرآیندهای هیدرولیکی: جریان در کانال‏های باز ...
بیشتر