سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۹ تا ۸ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهرکرددر شهر شهرکرد برگزار میگردد

محورهای کنفرانس:

مکانیک سیالات
ترمودینامیک
انتقال حرارت و جرم
انرژی و محیط زیست
بیومکانیک، میکرونانومکانیک
مکانیک جامدات
دینامیک
ارتعاشات و کنترل
ساخت و تولید